تجهیزات پزشکی ACON

دستگاه تست قند ایکان On Call Plus دستگاه تست قند ایکان On Call Plus

دستگاه تست قند ACON مدل On Call Plus

دستگاه تست قند ACON مدل On Call Plus

دستگاهی کار آمد با نتایج قابل اطمینان از کمپانی اکان آمریکا با خون مورد نیاز بسیار کم- درحد 1 میکرولیتر- با ایجاد درد حداقلی و خونگیری راحت.