محدوده تقریبی دمای معمولی بدن چند درجه است؟


دمای پیشانی اندازه گیری شده توسط دماسنج پیشانی 35.8 تا 37.6 درجه سانتیگراد

دمای گوش اندازه گیری شده توسط دماسنج گوش 36 تا 37.8 درجه سانتیگراد

درجه حرارت رکتال اندازه گیری شده توسط دماسنج معمولی 36.3 تا 37.8 درجه سانتیگراد

درجه حرارت دهان اندازه گیری شده توسط دماسنج معمولی 36 تا 37.4 درجه سانتیگراد