نکات قابل توجه در اندازه گیری دمای بدن از طریق پیشانی کدام موارد هستند؟


روی پیشانی و شقیقه نباید عرق یا مواد آرایشی وجود داشته باشد.

مصرف داروهای منقبض کننده عروق و تحریکات پوستی ممکن است در نتایج اندازه گیری اختلال به وجود آورد.

ترمومتر را به نرمی روی پیشانی تا شقیقه حرکت دهید