برای نگهداری تب سنج چه نکاتی را پیشنهاد می کنید؟


تب سنج را در مقابل نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

از تماس آن با آب یا دیگر مایعات اجتناب کنید.

برای محافظت از سنسور همیشه درب محافظ را در روی نوک سنسور قرار دهید.

تب سنج را نباید در شرایط دما یا رطوبت خیلی زیاد و یا خیلی کم، در زیر آفتاب، در مجاورت جریانهای الکتریکی و یا در محلهای پر گرد و غبار بکار برد یا نگهداری کرد در این صورت نتیجه اندازه گیری شده صحیح نخواهد بود.