چند بار می توان قبل از شستن دست ها از ژل الکل استفاده کرد؟


برخی از محققان توصیه کرده اند که بعد از هر چهار یا پنج بار استفاده از ژل یا دستمال حاوی الکل دست باید با آب و صابون شسته شود.